บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ [Publications]

  • Tantonga, S., Pringsulaka, O., Weerawanichc, K., Meeprasert, A., Rungrotmongkol, T., Sarnthima, R., Roytrakul, S., Sirikantaramas, S. 2016., Two novel antimicrobial defensins from rice identified by gene coexpression network analyses. Peptides. 84: 7-16
  • Youngpreda, A., Panyachanakul, T., Kitpreechavanich, V., Sirisansaneeyakul, S., Suksamrarn, S., Tokuyama, S., Krajangsang, S. 2016., Optimization of poly(DL-Lactic acid) degradation and evaluation of biological re-polymerization. Journal of Polymers and the Environment. doi:10.1007/s10924-016-0885-1
  • Worrathampitak, S., Tokuyama, S., Kitpreechavanich, V., Sukkhum, S. 2016., Utilization of Non-rubber Skim Latex for Poly(L-Lactide)-degrading Enzyme Production by Actinomadura keratinilytica Strain T16-1. Chiang Mai Journal of Science. 43:1-11
  • Hanphakphoom, S., Krajangsang, S., 2016., Antimicrobial activity of Chromolaena odorata extracts against bacterial human skin infections. Modern Applied Science. 10: 159-171
  • Agustini, V., Sufaati, S., Suharno, Suwannasai, N., 2016. Rhizoctonia-like-fungi isolated from roots of Dendrobium lancifolium var. papuanum and Calanthe triplicate in Papua, Indonesia. Biodiversitas. 17: 377-383
  • ภัทรภร พิกุลขวัญ, อรอนงค์ พริ้งศุลกะ, ณัฏฐิกา สุวรรณาศรัย, วัลลภา หล่อเหลี่ยม, สิริรักษ์ ศรวณียารักษ์, วิเชียร กิจปรีชาวนิช, สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์, 2559, การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์ไลเปสจาก Bacillus safensis สายพันธุ์ PSR5631 ที่แยกได้จากดิน, วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน พ.ศ. 2559) หน้า 115-129 
  • วิชุดา พรหมคงบุญ, ทายาท ศรียาภัย, พิชาภัค ศรียาภัย, 2559, สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตเอนไซม์พอลิ(3-ไฮดรอกซีบิวทิเรต-โค-3  ไฮดรอกซีวาเลอเรต) ดีพอลิเมอเรส จาก Actinomadura sp. สายพันธุ์ TF1, วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม พ.ศ. 2559) หน้า 177-193 (B.Sc.Micro_59_4.2.3_7)พิชาภัค ศรียาภัย, ทายาท ศรียาภัย, สิริธร สโมสร, 2559, การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต (PHAs) จาก Bacillus cereus สายพันธุ์ PE3, วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม พ.ศ. 2559) หน้า 222-238