คณาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา

 

รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาภัค ศรียาภัย
Assoc. Prof. Dr. Pichapak Sriyapai
peechapack@g.swu.ac.th
ห้องทำงาน 19-1507
โทร. (02) 649-5000
ต่อ 18507

(หัวหน้าภาควิชา)

 

รองศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ พริ้งศุลกะ
Assoc. Prof. Dr. Onanong Pringsulaka
onanong@g.swu.ac.th
ห้องทำงาน 19-1207
โทร. (02) 649-5000
ต่อ 18517

 

 

 

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์
Assoc. Prof. Dr. Sukhumaporn Krajangsang
sukhumaporn@g.swu.ac.th
ห้องทำงาน 19-1210
โทร. (02) 649-5000
ต่อ 18520

 

อาจารย์ ดร.ประภากร ตันตโยทัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ตันตโยทัย
Assist. Prof. Dr. Prapakorn Tantayotai
prapakorn@g.swu.ac.th
ห้องทำงาน 19-1506

โทร. (02) 649-5000
ต่อ 18710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรักษ์ ศรวณียารักษ์
Assist. Prof. Dr. Siriruk Sarawaneeyaruk
siriruk@g.swu.ac.th
ห้องทำงาน 19-1211
โทร. (02) 649-5000
ต่อ 18522

 


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย
Assist. Prof. Dr. Nuttika Suwannasai
nuttika@g.swu.ac.th
ห้องทำงาน 19-1209
โทร. (02) 649-5000
ต่อ 18519

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ ดร.วัลลภา หล่อเหลี่ยม
Dr. Wanlapa Lorliam
wanlapal@g.swu.ac.th
ห้องทำงาน 19-1510
โทร. (02) 649-5000
ต่อ 18501

 

อาจารย์ ดร.พลกฤษณ์ ยี่สิ้น

Dr. Ponlkrit Yeesin

ponlkrit@g.swu.ac.th

ห้องทำงาน 19-1208
โทร. (02) 649-5000
ต่อ 18518

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ ดร.พิรพรรณ พลบุรี
Dr. Pirapan Polburee
pirapan@g.swu.ac.th
ห้องทำงาน 19-1511
โทร. (02) 649-5000
ต่อ 18527