คณาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา

 

รองศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ พริ้งศุลกะ
Assoc. Prof. Dr. Onanong Pringsulaka

onanong@swu.ac.th
ห้องทำงาน 19-1207
โทร. (02) 649-5000
ต่อ 18517

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชาภัค สมยูรทรัพย์
Assist. Prof. Dr. Peechapack Somyoonsap

peechapak@swu.ac.th
ห้องทำงาน 19-709
โทร. (02) 649-5000
ต่อ 18507

 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขจีนาฏ โพธิเวชกุล 
Assist. Prof. Kajeenart Potivejkul

kajeenar@g.swu.ac.th
ห้องทำงาน 19-1208
โทร. (02) 649-5000
ต่อ 18101, 18518

 

อาจารย์ ดร.ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย
Dr. Nuttika Suwannasai

nuttika@g.swu.ac.th
ห้องทำงาน 19-1209
โทร. (02) 649-5000
ต่อ 18519

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ ดร.ประภากร ตันตโยทัย

อาจารย์ ดร.ประภากร ตันตโยทัย
Dr. Prapakorn Tantayotai

prapakorn@g.swu.ac.th
ห้องทำงาน 19-708

 

 

อาจารย์ ดร.ประวัติ อังประภาพรชัย
Dr. Prawat Aungpraphapornchai

prawat@g.swu.ac.th
ห้องทำงาน 19-1212
โทร. (02) 649-5000
ต่อ 18521

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ ดร.วัลลภา หล่อเหลี่ยม
Dr. Wanlapa Lorliam

wanlapal@g.swu.ac.th
ห้องทำงาน 19-712
โทร. (02) 649-5000
ต่อ 18501

 

อาจารย์ ดร.สิริรักษ์ ศรวณียารักษ์
Dr. Siriruk Sarawaneeyaruk

siriruk@g.swu.ac.th
ห้องทำงาน 19-1211
โทร. (02) 649-5000
ต่อ 18522

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ ดร.สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์
Dr. Sukhumaporn Krajangsang

sukhumaporn@g.swu.ac.th
ห้องทำงาน 19-1210
โทร. (02) 649-5000
ต่อ 18520