ภาควิชาจุลชีววิทยา

การปรับปรุงระบบเครือข่ายwifi บริเวณอาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์

          ด้วยในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ทางฝ่ายสารสนเทศฯ คณะวิทยาศาสตร์ และสำนักคอมพิวเตอร์ มศว จะดำเนินการปรับปรุงระบบเครือข่าย wifi บริเวณอาคาร 10 ของคณะวิทยาศาสตร์ ...
Previous Article การใช้งานระบบเครือข่าย wifi EDUROAM
Next Article การรับสมัครการศึกษา ทุนดี science ประจำปีการศึกษา 2562 (รุ่นที่ 6)
Print
402 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.