ภาควิชาจุลชีววิทยา

โครงการวันเกษียณอายุราชการคณะวิทยาศาสตร์ประจำปี 2563

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ คณาจารย์และบุคลากรอาวุโสคณะวิทยาศาสตร์ ผู้เกษียณอายุราชการคณะวิทยาศาสตร์ คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วม “โครงการวันเกษียณอายุราชการคณะวิทยาศาสตร์ ...
Previous Article [ข่าวแสดงความยินดี] อาจารย์ ดร.ประภากร ตันตโยทัย ภาควิชาจุลชีววิทยา ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา"
Next Article การรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนิสิต ประจำปีการศึกษา 2563
Print
479 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.