ภาควิชาจุลชีววิทยา

โครงการไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2563

            คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ คณาจารย์ พร้อมด้วย ตัวแทนนิสิตชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา และนิสิตที่ได้รับเกียรติบัตร (นิสิตเรียนดี, นิสิตสร้างชื่อเสียง, นิสิตบำเพ็ญประโยชน์ ...
Previous Article โครงการ SWU OPEN HOUSE 2020 : กิจกรรมเปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์
Next Article การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
Print
457 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.