ภาควิชาจุลชีววิทยา

ทุนการศึกษา ชมรมวิทยาศาสตร์ มศว

          ด้วย ชมรมวิทยาศาสตร์ มศว มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี  “ทุนชมรมวิทยาศาสตร์ มศว” ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อสนับสนุนการศึกษา ...
Previous Article โครงการส่งเสริมบรรยากาศการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 1 การระดมสมองเพื่อเขียนโครงการวิจัยในการขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก (ครั้งที่ 2)
Next Article งานปีใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2564
Print
447 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.