ภาควิชาจุลชีววิทยา

ขอความอนุเคราะห์ความช่วยเหลือบุคลากรที่ได้ประสบภัยพิบัติ (ไฟไหม้สถานที่พักอาศัย)

          ด้วย คณะวิทยาศาสตร์ได้รับแจ้งจากนางสาวจีรวรรณ ทัพสิริวรรณ นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ...
Previous Article แผนภาพรายละเอียดการขอทุน วช ปีงบประมาณ 2565
Next Article การจัดการเรียนการสอน โดยคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 1/2564
Print
425 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.