ภาควิชาจุลชีววิทยา

More's Coffee กาแฟที่เป็นมากกว่ากาแฟ

          ด้วยผลิตผลนวัตกรรมที่ได้จากการวิจัย โดย ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ผสมผสานระหว่างกาแฟและความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุมาภรณ์ ...
Previous Article นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัล The Silver Prize จาก Young Rising Stars of Science 2021
Next Article ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี งปม. 2565
Print
207 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.