ภาควิชาจุลชีววิทยา

โครงการนำเสนอผลงานนิสิต SCI Fair – Senior Project Presentation ประจำปีการศึกษา 2564

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอแจ้งรายละเอียดการจัดส่งผลงาน (บทคัดย่อและคลิป VDO)  โครงการนำเสนอผลงานนิสิต SCI Fair – Senior Project Presentation ประจำปีการศึกษา 2564  ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ ...
Previous Article ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
Next Article การสนับสนุนกลุ่มวิจัย Virtual Research Unit ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
Print
243 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.