ภาควิชาจุลชีววิทยา

ข่าวแสดงความยินดี อาจารย์ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของสหราชอาณาจักร (UKPSF) ระดับ Fellow (ผศ.ดร.สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์ ภาควิชาจุลชีววิทยา)

           คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุมาภรณ์  กระจ่างสังข์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์” ...
Previous Article การสนับสนุนกลุ่มวิจัย Virtual Research Unit ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566
Next Article โครงการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ
Print
274 Rate this article:
5.0
Please login or register to post comments.