ภาควิชาจุลชีววิทยา

โครงการ SCI Alumni Talk & Share ครั้งที่ 2

          ขอเชิญ นิสิต อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับฟังการบรรยาย ถ่ายทอดประสบการณ์ แนวคิด แนวทาง ในการประกอบอาชีพจากประสบการณ์ตรงของศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์ ...
Previous Article โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 2 แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
Next Article รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ ประจำปี 2566” Inbox PR
Print
31 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.