ภาควิชาจุลชีววิทยา

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

          ขอเชิญ อาจารย์ที่ปรึกษานิสิต ปีการศึกษา 2565 และอาจารย์ประจำภาควิชาทุกท่าน และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ (นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ...
Previous Article โครงการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ 2566” กิจกรรมที่ 2 : การฝึกซ้อมแผนการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินเหตุอัคคีภัย “การฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟจากอาคารสูงและการดับเพลิงขั้นต้น”
Next Article บทคัดย่อ (Abstract) SCIFAIR 2022
Print
81 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.