ภาควิชาจุลชีววิทยา

โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงานภายใต้กรอบแนวคิด BCG เพื่อมุ่งสู่ Green Faculty กิจกรรมที่ 2 ประยุกต์ใช้กรอบแนวคิด BCG กับการจัดการขยะ

          ขอเชิญ คณะกรรมการ Green office และบุคลากรสำนักงานคณบดีคณะวิ ทยาศาสตร์ เข้าร่วม “โครงการพัฒนาสภาพแวดล้ อมและบรรยากาศในการทำงานภายใต้ กรอบแนวคิด BCG เพื่อมุ่งสู่ Green ...
Previous Article ประกาศรายชื่อผู้เข้าสิทธิ์เข้าสอบวิชา SWU-SET ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567 (*นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์)
Next Article คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ได้รับการรับรอง UKPSF จากสถาบัน Advance Higher Education (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2567)
Print
51 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.