ภาควิชาจุลชีววิทยา

กิจกรรม Science BCG : The New Chapter Ep.1

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม “Science BCG : The New Chapter Ep.1” ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 15.00 – 18.00 น. ณ ...
Previous Article โครงการบ่มเพาะทักษะความเป็นนักนวัตกร และผู้ประกอบการกิจกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อพัฒนานวัตกรรม ในหัวข้อ “ Science for BCG Innovation ” รุ่นที่ 2
Next Article โครงการสร้างทีมวิจัยบูรณาการเพื่อส่งเสริมงานวิจัยแบบข้ามศาสตร์ให้สอดคล้องกับแหล่งทุนและ SDGs กิจกรรมที่ 1: ประสบการณ์การทำวิจัยแบบบูรณาการ (Journeying Through Multidisciplinary Research Experiences)
Print
67 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.