ภาควิชาจุลชีววิทยา

โครงการบ่มเพาะทักษะความเป็นนักนวัตกร และผู้ประกอบการกิจกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อพัฒนานวัตกรรม ในหัวข้อ “ Science for BCG Innovation ” รุ่นที่ 2

          ขอเชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 2-3 คณะวิทยาศาสตร์ทุกคน และชั้นปีที่ 4 ที่สนใจ รวมถึงคณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะทักษะความเป็นนักนวัตกร ...
Previous Article โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุของคณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 1 เรื่อง การอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
Next Article กิจกรรม Science BCG : The New Chapter Ep.1
Print
52 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.