ภาควิชาจุลชีววิทยา

เสนอชื่อกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Prapakorn 0 16 Article rating: No rating
          ขอเชิญผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตำแหน่งสายปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ “ใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ...

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก / ปริญญาโท) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566

Prapakorn 0 17 Article rating: No rating
          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) “เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิ ตศึกษา (ปริญญาเอก / ปริญญาโท) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566” ตั้งแต่บัดนี้ - 30 ตุลาคม 2566 ที่เว็บไซต์  ...

โครงการสัมมนาประจำปีของบุคลากรสายปฏิบัติการ

Prapakorn 0 25 Article rating: No rating
          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กำหนดจัด “โครงการสัมมนาประจำปีของบุคลากรสายปฏิบัติการ” ในระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2566 ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท ...

โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2566

Prapakorn 0 36 Article rating: No rating
          ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วม “โครงการวันสถาปนาคณะวิ ทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนคริ นทรวิโรฒ ประจำปี 2566” ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 8:30 - 12:00 น. ณ อาคาร 19 ...

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เลิศ ตามเกณฑ์ EdPEx กิจกรรมที่ 6 : การนำองค์กร

Prapakorn 0 36 Article rating: No rating
          ขอเชิญ ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา/ผู้อำนวยการ หัวหน้างานฯ คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ตามเกณฑ์ EdPEx กิจกรรมที่ 6 : การนำองค์กร” ...
RSS
1345678910Last