บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

 

 

 

 

นางประกายรัตน์ ปุณยกร
Ms Prakayrat Poonyakorn
พนักงานอัดสำเนา
ห้อง 19-1217 ต่อ 18529

 

 

นางสาวเกตุวดี อินเสียน
Miss Kedvadee Insian
นักวิทยาศาสตร์
ห้อง 19-1217 ต่อ 18529
kedvadee@g.swu.ac.th

 

นางสาวจตุพร เนื้อทอง
Miss Jatuporn Nuethong
นักวิทยาศาสตร์
ห้อง 19-1217 ต่อ 18529 chatupornn@g.swu.ac.th

นางสาวพิมพ์ประภา บุญใช้
Miss Pimparpa Bunchai
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ห้อง 19-1218 ต่อ 18527
pimparpa@g.swu.ac.th