บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

 

 

   

นางประกายรัตน์
Ms Prakayrat Insian
พนักงานอักสำเนา
ห้อง 19-1217 ต่อ 18529

 

 

นางสาวเกตุวดี อินเสียน
Miss Kedvadee Insian
นักวิทยาศาสตร์
ห้อง 19-1217 ต่อ 18529
kedvadee@g.swu.ac.th

  นางสาวจตุพร
Miss
นักวิทยาศาสตร์
ห้อง 19-1217 ต่อ 18529
@g.swu.ac.th