ภาควิชาจุลชีววิทยา

โครงการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

          ขอเชิญ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม “โครงการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์” ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 08:30 น. ณ ห้อง 10-204 กข. อาคาร 10 ...
Previous Article การบรรยายพิเศษเรื่อง การปรับตัวเพื่อการพัฒนาของคณะวิทยาศาสตร์ในบริบทกระทรวง อว.
Next Article โครงการนำเสนอผลงานนิสิต ปีการศึกษา 2562 : SCI FAIR Senior Project Presentation 2019
Print
577 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.