ภาควิชาจุลชีววิทยา

โครงการนำเสนอผลงานนิสิต ปีการศึกษา 2562 : SCI FAIR Senior Project Presentation 2019

กำหนดการโครงการ 13 ม.ค. 63 – 7 ก.พ. 63 ลงทะเบียนผ่านทาง website 13 ม.ค. 63 – 20 มี.ค. 63 ส่ง Abstract 20 มี.ค. 63 ...
Previous Article โครงการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์
Next Article โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome)
Print
481 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.