ภาควิชาจุลชีววิทยา

การปรับปรุงระบบเครือข่ายwifi บริเวณอาคาร 15 คณะวิทยาศาสตร์

          ด้วยในวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ทางฝ่ายสารสนเทศฯ คณะวิทยาศาสตร์ และสำนักคอมพิวเตอร์ มศว จะดำเนินการปรับปรุงระบบเครือข่าย wifi บริเวณอาคาร 15 ของคณะวิทยาศาสตร์ ...
Previous Article โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการแนวคิดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรม ภายใต้การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับนิสิตทุนเรียนดี
Next Article การใช้งานระบบเครือข่าย wifi EDUROAM
Print
400 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.