ภาควิชาจุลชีววิทยา

การใช้งานระบบเครือข่าย wifi EDUROAM

     ด้วยทางฝ่ายสารสนเทศฯ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ สำนักคอมพิวเตอร์ มศว ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบเครือข่าย wifi บริเวณอาคารคณะวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม โดยคณาจารย์ บุคลากรและนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ...
Previous Article การปรับปรุงระบบเครือข่ายwifi บริเวณอาคาร 15 คณะวิทยาศาสตร์
Next Article การปรับปรุงระบบเครือข่ายwifi บริเวณอาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์
Print
426 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.