ภาควิชาจุลชีววิทยา

การใช้ Google Meet/Google Classroom/Moodle ในการจัดการเรียนการสอน online

         ขอเชิญ คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ และผู้สนใจ ชมการสาธิต “การใช้ Google Meet/Google Classroom/Moodle ในการจัดการเรียนการสอน online” ในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 9:30 - 11:00 น. ...
Previous Article การใช้ Google Meet/Google Classroom/Moodle ในการจัดการเรียนการสอน online
Next Article ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19
Print
466 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.