ภาควิชาจุลชีววิทยา

การใช้ Google Meet/Google Classroom/Moodle ในการจัดการเรียนการสอน online

         ขอเชิญ คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ และผู้สนใจ ชมการสาธิต “การใช้ Google Meet/Google Classroom/Moodle ในการจัดการเรียนการสอน online” ในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 9:30 - 11:00 น. ...
Previous Article ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง มาตรการการดูแลป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19
Next Article การใช้ Google Meet/Google Classroom/Moodle ในการจัดการเรียนการสอน online
Print
367 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.