ภาควิชาจุลชีววิทยา

โครงการประชุมคณาจารย์และบุคลากรประจำปีคณะวิทยาศาสตร์

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญ คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม “โครงการประชุมคณาจารย์และบุคลากรประจำปี 2563 คณะวิทยาศาสตร์” ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ...
Previous Article การจัดการเรียนการสอน โดยคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 1/2563
Next Article โครงการส่งเสริมบรรยากาศงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ เรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
Print
473 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.