ภาควิชาจุลชีววิทยา

โครงการส่งเสริมบรรยากาศงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ เรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และผู้สนใจ เข้าร่วม “โครงการส่งเสริมบรรยากาศงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ...
Previous Article โครงการประชุมคณาจารย์และบุคลากรประจำปีคณะวิทยาศาสตร์
Next Article โครงการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ
Print
401 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.