ภาควิชาจุลชีววิทยา

การรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนิสิต ประจำปีการศึกษา 2563

          คณะวิทยาศาสตร์มีความประสงค์มอบ “ทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563” ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตไวรัสโควิด-19 และเป็นผู้มีความประพฤติดี ...
Previous Article โครงการวันเกษียณอายุราชการคณะวิทยาศาสตร์ประจำปี 2563
Next Article โครงการ SWU OPEN HOUSE 2020 : กิจกรรมเปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์
Print
446 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.