ภาควิชาจุลชีววิทยา

โครงการ SWU OPEN HOUSE 2020 : กิจกรรมเปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และผู้สนใจ (ที่ลงทะเบียนร่วมงานฯ) เข้าร่วมชมบูธของคณะวิทยาศาสตร์ ...
Previous Article การรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนิสิต ประจำปีการศึกษา 2563
Next Article โครงการไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2563
Print
462 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.