ภาควิชาจุลชีววิทยา

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ร่วมด้วยนิสิตระดับปริญญาเอก และคณะผู้วิจัย ค้นพบ “รา” ชนิดใหม่ของโลก

              ขอแสดงความยินดีกับ " ผศ.ดร.ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และน างสาวนิวนา หวังสวัสดิ์ นิสิตระดับปริญญาเอก ...
Previous Article โครงการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564
Next Article นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัล The Silver Prize จาก Young Rising Stars of Science 2021
Print
281 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.