ภาควิชาจุลชีววิทยา

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ SWU-SET

           คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม  “โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ SWU-SET”   ระหว่างวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2565 ในรูปแบบ onsite ...
Previous Article โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1
Next Article โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน EdPEx 200
Print
224 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.