ภาควิชาจุลชีววิทยา

โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน EdPEx 200

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญคณะผู้บริหาร หัวหน้างาน และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม "โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx กิจกรรมที่ 1 : ...
Previous Article โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ SWU-SET
Next Article ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2565 (ฉบับที่ 1/2565)
Print
240 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.