ภาควิชาจุลชีววิทยา

ขอเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 เปลี่ยนเป็น “เรียนออนไลน์” ในสัปดาห์แรก (8 - 11 สิงหาคม 2565

          เนื่องจาก พบว่านิสิตที่กลับมาจากการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายอัตลักษณ์ฯ ติดเชื้อโควิด-19 ทางคณะวิทยาศาสตร์จึงขอให้การเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐาน ทุกวิชาในสัปดาห์แรกเป็นการสอนแบบออนไลน์ ...
Previous Article SWU moodle ชุดวิชาเลือกเสรี
Next Article โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2565
Print
210 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.