ภาควิชาจุลชีววิทยา

ขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ในโอกาสได้รับรางวัลจากการนำผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน The 49th International Exhibition of Inventions Geneva

          ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์ และ อาจารย์ ดร.วัลลภา หล่อเหลี่ยม อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ และทีมวิจัย Coffee Innovation Research ...
Previous Article ขอเชิญผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
Next Article ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2567
Print
22 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.