ภาควิชาจุลชีววิทยา

Prapakorn

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4" กิจกรรมที่ ...

Previous Article โครงการกีฬา SCIENCE GAMES ครั้งที่ 17
Next Article โครงการจัดการความรู้ เรื่อง สถิติเพื่อการวิจัย (statistics for research)
Print
671 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.