ภาควิชาจุลชีววิทยา

รับสมัครนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 (รอบ 2)

Prapakorn 0 1506 Article rating: 2.0

ประกาศรับสมัครนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 (รอบ 2)
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 เมษายน 2563
โดย สมัคร Online ที่
https://admission.swu.ac.th/admissions2/graduate.php

ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 ตาม Link ด้านล่าง

https://admission.swu.ac.th/…/file_news/2920200326034911.pdf

มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

Prapakorn 0 560 Article rating: No rating
ประกาศมหาวิทยาลัย - มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 - มาตรการการดูแลป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 (ฉบับที่ 2) - มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ...

มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

Prapakorn 0 512 Article rating: No rating
ประกาศมหาวิทยาลัย - มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 - มาตรการการดูแลป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 (ฉบับที่ 2) - มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ...

ยกเลิกการจัดโครงการนำเสนอผลงานนิสิต SCI Fair

Prapakorn 0 550 Article rating: No rating
          เนื่องจาก สถานะการณ์การแพร่ระบาดของเชื้ อโรค COVID-19 ในปัจจุบันมีความรุนแรงมากขึ้ นเรื่อย ๆ เพื่อเป็นการปฏิบัติ ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนคริ นทรวิโรฒ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ ...

ยกเลิกการจัดโครงการนำเสนอผลงานนิสิต SCI Fair

Prapakorn 0 510 Article rating: No rating
          เนื่องจาก สถานะการณ์การแพร่ระบาดของเชื้ อโรค COVID-19 ในปัจจุบันมีความรุนแรงมากขึ้ นเรื่อย ๆ เพื่อเป็นการปฏิบัติ ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนคริ นทรวิโรฒ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ ...
RSS
First4142434446484950Last