ภาควิชาจุลชีววิทยา

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ได้รับทุน Newton Fund จาก The RoyalAcademy of Engineering (RAEng), UK

Prapakorn 0 561 Article rating: No rating
          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีแก่ “อาจารย์ ดร. ณัฏฐิกา สุวรรณาศรัย ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มศว” ในโอกาสที่ได้รับทุน Newton Fund จาก The ...

รับสมัครนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 (รอบ 2)

Prapakorn 0 1524 Article rating: 2.0

ประกาศรับสมัครนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 (รอบ 2)
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 เมษายน 2563
โดย สมัคร Online ที่
https://admission.swu.ac.th/admissions2/graduate.php

ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 ตาม Link ด้านล่าง

https://admission.swu.ac.th/…/file_news/2920200326034911.pdf

RSS
First4142434446484950Last