ภาควิชาจุลชีววิทยา

ขอเชิญ บุคลากรสายวิชาการ เสนอชื่อบุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อรับรางวัลนักวิจัย “รางวัลนักวิจัยดีเด่น รางวัลนักวิจัยรุ่นกลางดีเด่น รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566

Prapakorn 0 96 Article rating: No rating
         ขอเชิญ บุคลากรสายวิชาการ เสนอชื่อบุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์  เพื่อรับรางวัลนักวิจัย “รางวัลนักวิจัยดีเด่น รางวัลนักวิจัยรุ่นกลางดีเด่น รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี ...

โครงการอบรมการจัดทำนวัตกรรมการเรียนการสอน

Prapakorn 0 120 Article rating: No rating
         ขอเชิญ คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม “โครงการอบรมการจัดทำนวัตกรรมการเรียนการสอน” รับฟังการบรรยาย เรื่อง “ความเป็นเลิศในด้านการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของสหราชอาณาจักร ...

ขอเชิญ ใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Prapakorn 0 92 Article rating: No rating
          ขอเชิญ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือน) “ใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ...

ขอเชิญ บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม “ประชาพิจารณ์เกณฑ์ภาระงานที่จะเริ่มใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบ 1 สิงหาคม 2566

Prapakorn 0 91 Article rating: No rating
          ขอเชิญ บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม “ประชาพิจารณ์เกณฑ์ภาระงานที่จะเริ่มใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบ 1 สิงหาคม 2566” ในวันศุกร์ที่ 7 ...

โครงการปรับปรุงหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์

Prapakorn 0 100 Article rating: No rating
          ขอเชิญ บุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม “โครงการปรับปรุงหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์” ในวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566  เวลา 13.00 – 15.45 น. ณ ห้อง 19-502 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์  ...
RSS
First567810121314Last