ภาควิชาจุลชีววิทยา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวิชา SWU-SET (*นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์)

Prapakorn 0 138 Article rating: No rating
          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวิชา SWU-SET (*นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์) ในวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.              ...

แบบสอบถาม ความต้องการ ความคาดหวังต่อคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

Prapakorn 0 124 Article rating: No rating
          คณะวิทยาศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์นิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที 1 ปีการศึกษา 2565 ตอบแบบสอบถาม “ความต้องการ ความคาดหวังต่อคณะวิทยาศาสตร์ ...

ขอความอนุเคราะห์นิสิตตอบแบบสอบถามความพึงพอใจและความผูกพันของนิสิตที่มีต่อคณะวิทยาศาสตร์ มศว” ประจำปีการศึกษา 2565

Prapakorn 0 121 Article rating: No rating
          คณะวิทยาศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์นิสิต คณะวิทยาศาสตร์ (ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา) ปีการศึกษา 2565 ร่วมตอบแบบ ...

โครงการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ” กิจกรรมที่ 1: ความรู้เรื่องอัคคีภัยและการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น

Prapakorn 0 117 Article rating: No rating
          ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม “โครงการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ” กิจกรรมที่ 1: ความรู้เรื่องอัคคีภัยและการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น" ในวันพฤหัสบดีที่ ...

โครงการพัฒนาวิชาการ กิจกรรมที่ 1 เรียนรู้และเข้าใจ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ และ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อการแชร์และโพสต์ที่ถูกกฎหมาย

Prapakorn 0 119 Article rating: No rating
          ขอเชิญ นิสิต คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม “โครงการพัฒนาวิชาการ กิจกรรมที่ 1 เรียนรู้และเข้าใจ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ และ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ...
RSS
First89101113151617Last