ภาควิชาจุลชีววิทยา

โครงการปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ ของคณะวิทยาศาสตร์

Prapakorn 0 117 Article rating: No rating
          ขอเชิญ บุคลากรสายปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม โครงการปรับปรุงกระบวนการเพื่ อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิ ผลในการบริหารจัดการด้ านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ ...

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 8 การสร้าง Application ที่มีระบบการตอบรับหรือการอนุมัติด้วย Power Apps และ Power Automate

Prapakorn 0 130 Article rating: No rating
          ขอเชิญ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 8 การสร้าง Application ที่มีระบบการตอบรับหรือการอนุมัติด้วย Power Apps และ Power ...

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 7 : การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายปฏิบัติการ

Prapakorn 0 130 Article rating: No rating
          ขอเชิญ บุคลากรสายปฏิบัติการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม  “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 7 : การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายปฏิบัติการ”  ...

โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

Prapakorn 0 144 Article rating: 3.0
          ขอเชิญ ผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตชั้นปีที่ 1 คณาจารย์ ศิษย์เก่า และนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 “โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ...

ขอเชิญ เสนอชื่อบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อรับ “รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์” ประจำปี พ.ศ. 2565

Prapakorn 0 96 Article rating: No rating
          ขอเชิญ เสนอชื่อบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์  เพื่อรับ “รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์” ประจำปี พ.ศ. 2565           - ...
RSS
First45679111213Last