ภาควิชาจุลชีววิทยา

โครงการบ่มเพาะทักษะความเป็นนักนวัตกร และผู้ประกอบการกิจกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อพัฒนานวัตกรรม ในหัวข้อ “ Science for BCG Innovation ” รุ่นที่ 2

Prapakorn 0 52 Article rating: No rating
          ขอเชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 2-3 คณะวิทยาศาสตร์ทุกคน และชั้นปีที่ 4 ที่สนใจ รวมถึงคณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะทักษะความเป็นนักนวัตกร ...

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุของคณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 1 เรื่อง การอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

Prapakorn 0 46 Article rating: No rating
          ขอเชิญ  คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วม โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุของคณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 1 เรื่อง ...

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ได้รับการรับรอง UKPSF จากสถาบัน Advance Higher Education (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2567)

Prapakorn 0 47 Article rating: No rating
คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ได้รับการรับรองคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของสหราชอาณาจักร ( The United Kingdom Professional Standard Framework : UKPSF ) จากสถาบัน Advance ...

โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงานภายใต้กรอบแนวคิด BCG เพื่อมุ่งสู่ Green Faculty กิจกรรมที่ 2 ประยุกต์ใช้กรอบแนวคิด BCG กับการจัดการขยะ

Prapakorn 0 51 Article rating: No rating
          ขอเชิญ คณะกรรมการ Green office และบุคลากรสำนักงานคณบดีคณะวิ ทยาศาสตร์ เข้าร่วม “โครงการพัฒนาสภาพแวดล้ อมและบรรยากาศในการทำงานภายใต้ กรอบแนวคิด BCG เพื่อมุ่งสู่ Green ...

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสิทธิ์เข้าสอบวิชา SWU-SET ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567 (*นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์)

Prapakorn 0 50 Article rating: No rating
          ประกาศรายชื่อผู้เข้าสิทธิ์เข้าสอบวิชา SWU-SET ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (*นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์)  ...
RSS
135678910Last