ภาควิชาจุลชีววิทยา

โครงการสัมมนาประจำปีของบุคลากรสายปฏิบัติการ

Prapakorn 0 156 Article rating: No rating
          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กำหนดจัด “โครงการสัมมนาประจำปีของบุคลากรสายปฏิบัติการ” ในระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2566 ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท ...

โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2566

Prapakorn 0 160 Article rating: No rating
          ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วม “โครงการวันสถาปนาคณะวิ ทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนคริ นทรวิโรฒ ประจำปี 2566” ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 8:30 - 12:00 น. ณ อาคาร 19 ...

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เลิศ ตามเกณฑ์ EdPEx กิจกรรมที่ 6 : การนำองค์กร

Prapakorn 0 149 Article rating: No rating
          ขอเชิญ ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา/ผู้อำนวยการ หัวหน้างานฯ คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ตามเกณฑ์ EdPEx กิจกรรมที่ 6 : การนำองค์กร” ...

โครงการทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ กิจกรรมที่ 1 โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565

Prapakorn 0 138 Article rating: No rating
          ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม “โครงการทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ กิจกรรมที่ 1 โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565” ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ...

โครงการปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ ของคณะวิทยาศาสตร์

Prapakorn 0 129 Article rating: No rating
          ขอเชิญ บุคลากรสายปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม โครงการปรับปรุงกระบวนการเพื่ อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิ ผลในการบริหารจัดการด้ านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ ...
RSS
First45679111213Last