ภาควิชาจุลชีววิทยา

ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อรับการพิจารณาเป็น ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ “รางวัลศรีสง่าศรีนครินทร” ประจำปีการศึกษา 2566

Prapakorn 0 71 Article rating: No rating
          ตามที่ มหาวิทยาลัยกำหนดจัดงานเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย วันที่ 28 เมษายน เป็นประจำในทุกปีนั้น ในปีการศึกษา 2566 ...

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสมัครรับทุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 2/2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Prapakorn 0 75 Article rating: No rating
          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีเป้าหมายเพื่อที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีทักษะที่ตอบสนองความต้องการของสังคม โดยหน่วยกิจการนิสิต ...

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 1 อบรมนิสิตชั้นปีที่ 4 และ 3

Prapakorn 0 76 Article rating: No rating
          โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 1 อบรมนิสิตชั้นปีที่ 4 และ 3 ในวันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 8.30 - 12.00 น. ผ่านทาง Zoom Meeting           - ...

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ “เปิดรับสมัครประธานสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567”

Prapakorn 0 60 Article rating: No rating
          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ “เปิดรับสมัครประธานสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567” ในระหว่างวันที่ 21 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2567 (เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ...

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ทุนการศึกษา (สำหรับพัฒนาทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2566

Prapakorn 0 48 Article rating: No rating
          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีเป้าหมายเพื่อที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีทักษะที่ตอบสนองความต้องการของสังคม โดยหน่วยกิจการนิสิต ...
RSS
123578910Last