ภาควิชาจุลชีววิทยา

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสมัครรับทุนการศึกษานิสิต ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Prapakorn 0 49 Article rating: No rating
          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การวิจัย และสร้างนวัตกรรมด้านวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สากล และในปัจจุบันมีการผลิตบัณฑิ ตระดับปริญญาตรี ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวิชา SWU-SET (*นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์)

Prapakorn 0 81 Article rating: No rating
          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวิชา SWU-SET (*นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์) ในวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น.           - ประกาศรายชื่อฯ          ...

ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร (call for paper) Science Essence Journal ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2567 (Volumn 40 No.1 January – June 2024)

Prapakorn 0 85 Article rating: No rating
          ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร (call for paper) วารสาร “Science Essence Journal” ฉบับที่ 1 มกราคม  – มิถุนายน 2567 (Volumn 40 No.1 January – June 2024)   ...

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การสนับสนุนหน่วยวิจัย Virtual Research Unit ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2569 (ในปีงบประมาณ 2567)

Prapakorn 0 86 Article rating: No rating
          ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การสนับสนุนหน่วยวิจัย Virtual Research Unit ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2569 (ในปีงบประมาณ 2567)           โดยคณาจารย์ที่ประสงค์สมัครฯ ...

ประกาศทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567

Prapakorn 0 79 Article rating: No rating
         ประกาศทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567             โดยคณาจารย์ที่ประสงค์สมัครทุนฯ สามารถสมัครพร้อมทั้งส่งเอกสารได้ที่ระบบ URMS (  ...
RSS
123468910Last