ภาควิชาจุลชีววิทยา

ขอเชิญ บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม “ประชาพิจารณ์เกณฑ์ภาระงานที่จะเริ่มใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบ 1 สิงหาคม 2566

Prapakorn 0 53 Article rating: No rating
          ขอเชิญ บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม “ประชาพิจารณ์เกณฑ์ภาระงานที่จะเริ่มใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบ 1 สิงหาคม 2566” ในวันศุกร์ที่ 7 ...

โครงการปรับปรุงหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์

Prapakorn 0 63 Article rating: No rating
          ขอเชิญ บุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม “โครงการปรับปรุงหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์” ในวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566  เวลา 13.00 – 15.45 น. ณ ห้อง 19-502 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์  ...

โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

Prapakorn 0 60 Article rating: No rating
          ขอเชิญ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เข้าร่วม “โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566” ในระหว่างวันที่ 24 – 27 กรกฎาคม 2566         ...

ขอเชิญ เสนอชื่อ ศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2566

Prapakorn 0 63 Article rating: No rating
          ขอเชิญ บุคคล องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงประธานชมรมวิทยาศาสตร์ มศว ประธานหลักสูตร ประธานรุ่น หรือตัวแทนศิษย์เก่า พิจารณา เสนอชื่อศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ...

โครงการส่งเสริมบรรยากาศงานวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 3 เรื่อง "การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขอทุน RAINS for Thailand Food Valley และการต่อยอดผลิตเชิงพาณิชย์ที่ตรงความต้องการของตลาดโลก"

Prapakorn 0 59 Article rating: No rating
          คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วม โครงการส่งเสริมบรรยากาศงานวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 3 เรื่อง “การพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุน RAINS ...
RSS
123578910Last