ภาควิชาจุลชีววิทยา

ขอเชิญคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมฟังแนวทางดำเนินงานในหัวข้อ Platform เพื่อวางแผนกับหลักสูตร Reskill Upskill และ Credit Bank "SWU Lifelong Learning Platform"

Prapakorn 0 70 Article rating: No rating
          ขอเชิญ คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมฟังแนวทางดำเนินงานในหัวข้อ Platform เพื่อวางแผนกับหลักสูตร Reskill Upskill และ Credit Bank  “SWU Lifelong Learning Platform” ที่พัฒนาร่วมกับ ...

ค่านิยมองค์กร และพฤติกรรมพึงประสงค์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)

Prapakorn 0 67 Article rating: No rating
          ค่านิยมองค์กร และพฤติกรรมพึงประสงค์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)            ENGAGE             Excellence Driven ...

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Prapakorn 0 63 Article rating: No rating
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ “ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ...

ขอเชิญใช้สิทธิเลือกตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่ง กรรมการสภาคณาจารย์ ประเภทผู้แทนส่วนงาน และประเภทผู้แทนทั่วไป

Prapakorn 0 60 Article rating: No rating
          ขอเชิญ บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน) “ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่ง กรรมการสภาคณาจารย์ ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวิชา SWU-SET (*นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์)

Prapakorn 0 97 Article rating: No rating
          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวิชา SWU-SET (*นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์) ในวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น.          ...
RSS
123578910Last