ภาควิชาจุลชีววิทยา

โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

Prapakorn 0 88 Article rating: 3.0
          ขอเชิญ ผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตชั้นปีที่ 1 คณาจารย์ ศิษย์เก่า และนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 “โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ...

ขอเชิญ เสนอชื่อบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อรับ “รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์” ประจำปี พ.ศ. 2565

Prapakorn 0 62 Article rating: No rating
          ขอเชิญ เสนอชื่อบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์  เพื่อรับ “รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์” ประจำปี พ.ศ. 2565           - ...

ขอเชิญ บุคลากรสายวิชาการ เสนอชื่อบุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อรับรางวัลนักวิจัย “รางวัลนักวิจัยดีเด่น รางวัลนักวิจัยรุ่นกลางดีเด่น รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566

Prapakorn 0 60 Article rating: No rating
         ขอเชิญ บุคลากรสายวิชาการ เสนอชื่อบุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์  เพื่อรับรางวัลนักวิจัย “รางวัลนักวิจัยดีเด่น รางวัลนักวิจัยรุ่นกลางดีเด่น รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี ...

โครงการอบรมการจัดทำนวัตกรรมการเรียนการสอน

Prapakorn 0 70 Article rating: No rating
         ขอเชิญ คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม “โครงการอบรมการจัดทำนวัตกรรมการเรียนการสอน” รับฟังการบรรยาย เรื่อง “ความเป็นเลิศในด้านการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของสหราชอาณาจักร ...

ขอเชิญ ใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Prapakorn 0 55 Article rating: No rating
          ขอเชิญ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือน) “ใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ...
RSS
124678910Last