ภาควิชาจุลชีววิทยา

เปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก / ปริญญาโท) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

Prapakorn 0 175 Article rating: No rating
          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) “เปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก / ปริญญาโท) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565” โดยสามารถสมัครและอ่านรายละเอี ...

โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2565

Prapakorn 0 200 Article rating: 4.0
          ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม  “โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2565”  ในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 09:00 – 12:00 น. ณ ห้อง 19-502 ...

ขอเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 เปลี่ยนเป็น “เรียนออนไลน์” ในสัปดาห์แรก (8 - 11 สิงหาคม 2565

Prapakorn 0 201 Article rating: No rating
          เนื่องจาก พบว่านิสิตที่กลับมาจากการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายอัตลักษณ์ฯ ติดเชื้อโควิด-19 ทางคณะวิทยาศาสตร์จึงขอให้การเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐาน ทุกวิชาในสัปดาห์แรกเป็นการสอนแบบออนไลน์ ...

SWU moodle ชุดวิชาเลือกเสรี

Prapakorn 0 187 Article rating: No rating
          คณะวิทยาศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์รายวิชาเลือกเสรีของคณะวิทยาศาสตร์ รายละเอียดดัง link           - SWU moodle ชุดวิชาเลือกเสรี  
RSS
First1718192022242526Last